Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME Jazyková škola Prima v Leviciach - Dospelí - priama metóda DME
Licencovaná
partnerská
škola
Jazyková škola Prima v Leviciach - Direktes Deutsch
Jazyková škola Prima v Leviciach - Español Directo Primáčik - Jazyková škola Prima v Leviciach
Novinka

Školné za celoročné kurzy anglického jazyka je v cenníku uvedené za celý školský rok. Zo základnej sumy si v prípade nároku študent odpočítava zľavy, ktoré je možné uplatniť si až po predložení kópií príslušných kariet, preukazov a potvrdení.Školné je možné uhrádzať v 2 alebo 4 rovnakých splátkach za celý školský rok a to spôsobom: v hotovosti v kancelárii školy v čase úradných hodín alebo prevodom na základe faktúr, ktoré vám vystaví škola (prosíme nerobiť úhrady skôr, ako obdržíte faktúru osobne alebo poštou!).

V prípade trimestrálnych kurzov DME a DD je možné školné uhradiť v jednej alebo dvoch splátkach.V školskom roku 2017/2018 sú termíny splátok nasledovné:

Celoročné kurzy – 1 splátka: 14.9.2017
Celoročné kurzy – 2 splátky 14.9.2017 a 25.1.2018

Celoročné kurzy – 4 splátky: 14.9.2017, 23.11.2017 a 25.1.2018, 12.4.2018

Trimestrálne kurzy – jesenný: 14.9.2017 a 26.10.2017

Trimestrálne kurzy – zimný: 12.12.2017 a 15.2.2018
Trimestrálne kurzy – jarný: 22.3.2018 a 17.5.2018


Pozor! Skvelá akcia! Pri platbách v hotovosti cez hotovostnú splátkovú kartu v kancelárii školy: v prípade, že školné uhrádzate včas, máte možnosť byť zaradený do žrebovania o veľkú zľavu na školnom v nasledujúcom školskom roku!


Je dôležité tieto dátumy dodržať pri platbách v hotovosti, aby ste na konci školského roka mali šancu byť zaradení do žrebovania o veľké množstvo výhier. Pri platbách prevodom sa prosím riaďte dátumami uvedenými na faktúre.


V prípade, že školné neuhradíte včas, existuje riziko, že škola si uplatní právo vylúčiť vás/vaše dieťa z vyučovacieho procesu. Za bežne vymeškané hodiny sa neposkytuje zľava, ani sa nevracia školné. V prípade odôvodnenej dlhodobej absencie študenta (napr. závažná choroba) môže riaditeľka školy rozhodnúť o vrátení alikvotnej čiastky uhradeného školného na základe písomnej žiadosti študenta/zákonného zástupcu a priloženej kópie príslušného potvrdenia.


V prípade choroby lektora alebo iného dôvodu jeho neúčasti na vyučovaní sa vyučovacia hodina zruší a riadne nahradí v inom termíne (po dohode s lektorom), alebo sa zabezpečí riadne kvalifikované zastupovanie. V prípade zrušenia hodiny sa škola zaväzuje oznámiť túto skutočnosť včas všetkým dotknutým účastníkom vzdelávania/zákonným zástupcom prostredníctvom e-mailu minimálne deň vopred (na e-mailové adresy uvedené na prihláškach), telefonicky/SMS-kou v urgentnom prípade (v daný deň).POZNÁMKA: Jazyková škola Prima si na rozdiel od iných škôl neúčtuje zápisné.

Termíny splátok

O ŠKOLE

KURZY

JAZYKOVÉ SKÚŠKY

EXTRA SLUŽBY

VERNÍ ŠTUDENTI

KONTAKT

AKTUALITY

Created by WEB - STAR

Copyright © 2015  prima-skola.com. Všetky práva vyhradené.

Partneri